Posts Tagged ‘orígenes’

XII [ Orígens / Orígenes ]

Viernes, Noviembre 19th, 2010

“Crec que puc dir amb seguretat que ningú no entén la mecànica quàntica”. RICHARD FEYNMAN

M´ofega el desassossec

del principi d´IN-CERTESA

(la immensitat inimaginable,

IN-COMPRENSIBLE).

Sembla mentida el poder

de dues úniques lletres…

(les micropartícules invisibles,

IN-COMPRENSIBLES)

…quan tot pareix reduir-se

a un simple i senzill prefix

(la realitat visible,

IN-COMPRENSIBLE).

.  .  .

“Creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica”. RICHARD FEYNMANMe ahoga el desasosiego

del principio de IN-CERTEZA

(la inmensidad inimaginable,

IN-COMPRENSIBLE).

Parece mentira el poder

de dos únicas letras…

(las micropartículas invisibles,

IN-COMPRENSIBLES)

…cuando todo se reduce

a un mero y simple prefijo

(la realidad visible,

IN-COMPRENSIBLE).

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira

XI [ Orígens / Orígenes ]

Viernes, Noviembre 19th, 2010

NIELS BOHR

Si poguéssim sotmetre la humanidad

a l´acció d´un accelerador de partícules,

descobriríem senderes

entre ment, cos i ànima

que, ocupats en evolucionar,

encongiren amb el pas del temps.

.  .  .

“Cualquier persona que no encuentre asombrosa la teoría cuántica es que no la entiende”. NIELS BOHR

Si pudiésemos someter a la humadidad

a la acción de un acelerador de partículas,

descubriríamos senderos

entre mente, cuerpo y alma

que, ocupados en evolucionar,

encogieron con el paso del tiempo.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira

X [ Orígens / Orígenes ]

Viernes, Noviembre 19th, 2010

“Qualsevol tecnologia avançada és indistingible de la màgia”. ARTHUR C. CLARK

Temps convertit en espai.

Espai transformat en temps.

Veritats absolutes diluïdes

entre el teixit relatiu del cosmos.

.  .  .

“Cualquier tecnología avanzada es indistinguible de la magia”. ARTHUR C. CLARK

Tiempo convertido en espacio.

Espacio transformado en tiempo.

Verdades absolutas diluidas

entre el tejido relativo del cosmos.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira

IX [ Orígens / Orígenes ]

Domingo, Noviembre 7th, 2010

“No pot sortir res del no-res”. LUCRECI

Minúscula,

tal com era l´Univers

quan no superava

el tamany d´un electró.

.  .  .

“No puede salir nada de la nada”. LUCRECIO

Minúscula,

tal como era el Universo

cuando no superaba

el tamaño de un electrón.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira

VIII [ Orígens / Orígenes ]

Domingo, Noviembre 7th, 2010

“És intolerable la idea de que l´home i la resta d´éssers estiguin condemnats a una completa aniquilació després d´aquest lent progrés continuat”. CHARLES DARWIN

Ecos d´un origen

silenciós, llunyà,

ens arribaran

tard i en diferit.

Vivim el present

entre la incertesa

d´un futur desconegut

i la ignorància

d´un passat inabastable.

.  .  .

“Es intolerable la idea de que el hombre y el resto de los seres estén condenados a una completa aniquilación después de este lento progreso continuado”. CHARLES DARWIN

Ecos de un origen

silencioso, lejano,

nos llegarán

tarde y en diferido.

Vivimos el presente

entre la incertidumbre

de un futuro desconocido

y la ignorancia de un pasado inalcanzable.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira

VII [ Orígens / Orígenes ]

Domingo, Noviembre 7th, 2010

“El nostre Univers és simplement una d´aquelles coses que ocorren de tant en tant”. EDWARD TRYON

El fred de cada pedra

amaga el primer foc.

Rastres d´incandescència

escriuen històries perdudes

en la memòria del temps.

.  .  .

“Nuestro Universo es simplemente una de aquellas cosas que ocurren de vez en cuando”. EDWARD TRYON

El frío de cada piedra

esconde el primer fuego.

Rastros de incandescencia

escriben historias perdidas

en la memoria del tiempo.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira

VI [ Orígens / Orígenes ]

Domingo, Noviembre 7th, 2010

“Per què hi ha alguna cosa en lloc del no-res?”. LEIBNIZ

Damunt l´arena

tan sols quedava

l´espai en blanc

de la teva absència

entre les despulles

salades i humides

de l´oblit.

.  .  .

“¿Por qué hay algo en lugar de la nada?”. LEIBNIZ

Sobre la arena

sólo quedaba

el espacio en blanco

de tu ausencia

entre los despojos

salados y húmedos

del olvido.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira

V [ Orígens / Orígenes ]

Martes, Noviembre 2nd, 2010

“L´experiència més bella que podem tenir és la del misteri”. ALBERT EINSTEIN
v orígenes/orígens

Després de recórrer

camins infinits

perdut en el temps,

punt de llum

entre punts de llum,

podràs traçar el mapa

de la teva efímera existència.

.  .  .     .  .  .

“La experiencia más bella que podemos tener es la del misterio”. ALBERT EINSTEIN

Tras recorrer

caminos infinitos

perdido en el tiempo,

punto de luz

entre puntos de luz,

podrás trazar el mapa

de tu efímera existencia.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira

IV [ orígens / orígenes ]

Martes, Noviembre 2nd, 2010

“El poeta sols demana ficar el cap en el cel. És el lògic qui intenta ficar el cel en el seu cap. I és el seu cap el que es xapa”. G. K. CHESTERTON

IV  [ orígens / orígenes ]

Saps que si alces els ulls

i fiques el cap dins la nit,

des d´allà dalt et contempla

tot un univers

de mirades perdudes.

.  .  .     .  .  .

“El poeta sólo pide meter la cabeza en el cielo. Es el lógico el que intenta meter el cielo en su cabeza. Y es su cabeza la que se parte”. G. K. CHESTERTON

Sabes que si alzas los ojos

y metes la cabeza en la noche,

desde lo alto te contempla

todo un universo

de miradas perdidas.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira

III [ orígens / orígenes ]

Martes, Noviembre 2nd, 2010

“Dins cada forat negre que colapsa poden trobar-se les llavors d´un nou univers en expansió”. SIR MARTIN REES

La impossibilitat d´anar a

L´ORIGEN

del que sabem infinit,

ENS MOU

a posar límits,

a traçar segments,

a tancar els ulls.

Un gra d´arena

amaga l´oceà

i un punt de llum,

tot un cel estelat.

.  .  .    .  .  .

“Dentro de cada agujero negro que colapsa pueden encontrarse las semillas de un nuevo universo en expansión”. SIR

MARTIN REES

La imposibilidad de llegar al

ORIGEN

de lo que sabemos infinito,

NOS MUEVE

a poner límites,

a trazar segmentos,

a cerrar los ojos.

Un grano de arena

esconde el océano

y un punto de luz

todo un cielo estrellado.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira

II [ orígens / orígenes ]

Martes, Noviembre 2nd, 2010

“Els forats negres poden ser l´entrada a països de meravelles. Però hi ha Alícies o conills blancs?” CARL SAGAN

Brodam constel·lacions,

de nit,

en silenci.

I, entre puntada i puntada,

trobam rastres d´humanitat

a anys llum de distància.

.  .  .     .  .  .

“Los agujeros negros pueden ser la entrada a países de maravillas. Pero ¿hay Alicias o conejos blancos?” CARL SAGAN

Bordamos constelaciones,

de noche,

en silencio.

Y, entre puntada y puntada,

hallamos rastros de humanidad

a años luz de distancia.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira

I [ orígens / orígenes ]

Martes, Noviembre 2nd, 2010

“L´Univers no sols és més rar del que suposam, sinó que és més rar del que podem suposar”. J.B.S. HALDANE

I orígenes

Tan sols la distància

ens deixa entreveure

la immensitat

d´un únic

i

microscòpic

punt de llum.

.   .   .     .  .  .

“El Universo no sólo es más raro de lo que suponemos, sino que es más raro de lo que podemos suponer”. J. B. S. HALDANE

Sólo la distancia

nos permite entrever

la inmensidad

de un único

y

microscópico

punto de luz.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira